Mục tiêu thông minh – Smart Goals

Mục tiêu thông minh – Smart Goals

Khái niệm về Mục Tiêu Thông Minh

Mục tiêu thông minh (SMART goals) là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực quản lý và định hướng nghề nghiệp. SMART là viết tắt của 5 tiêu chí để xác định một mục tiêu hợp lý, chính xác và thực tế. Các tiêu chí này bao gồm:

Specific (Cụ thể):
Mục tiêu cần phải rõ ràng và cụ thể, không được mơ hồ hoặc mập mờ. Bạn cần xác định rõ ràng đối tượng mục tiêu, thời gian thực hiện, cách thức đo lường thành công.

Measurable (Đo lường được):
Mục tiêu cần phải đo lường được, tức là phải có các chỉ tiêu hoặc tiêu chí đo lường để đánh giá kết quả đạt được. Điều này giúp bạn biết được mức độ hoàn thành của mục tiêu.

Achievable (Khả thi):
Mục tiêu phải khả thi và có thể đạt được với các tài nguyên và thời gian có sẵn. Nó không được quá dễ dàng hay quá khó khăn để đạt được.

Relevant (Liên quan đến mục tiêu chung):
Mục tiêu phải liên quan đến mục tiêu chung của tổ chức hoặc cá nhân, và đóng góp vào sự phát triển hoặc thành công của tổ chức hoặc cá nhân.

Time-bound / Time-based (Có thời hạn):
Mục tiêu phải có thời hạn cụ thể để đạt được. Việc này giúp bạn có thể theo dõi tiến độ và đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.

Với các tiêu chí SMART, bạn có thể thiết lập mục tiêu rõ ràng, thực tế và đo lường được, giúp bạn đạt được thành công và tiến đến mục tiêu lớn hơn của mình.

 


Specific (Cụ thể)

Specific (Cụ thể): Mục tiêu cần phải rõ ràng và cụ thể, không được mơ hồ hoặc mập mờ. Bạn cần xác định rõ ràng đối tượng mục tiêu, thời gian thực hiện, cách thức đo lường thành công.
Specific (Cụ thể): Mục tiêu cần phải rõ ràng và cụ thể, không được mơ hồ hoặc mập mờ. Bạn cần xác định rõ ràng đối tượng mục tiêu, thời gian thực hiện, cách thức đo lường thành công.

Trong SMART goals, “Specific” (Cụ thể) là một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong việc đặt mục tiêu hiệu quả. Để đạt được mục tiêu, bạn cần phải biết rõ mục tiêu của mình là gì và cần phải xác định chính xác những gì bạn muốn đạt được.

Các yếu tố cụ thể bao gồm:

 • Đối tượng mục tiêu:
  Đây là những người, sự việc, hoặc sản phẩm mà bạn muốn đạt được. Bạn cần xác định đối tượng mục tiêu của mình một cách rõ ràng, như ví dụ “tăng doanh số bán hàng cho sản phẩm A”, hoặc “tăng số lượng đơn hàng đến từ khách hàng mới”.
 • Thời gian:
  Mục tiêu của bạn cần có thời gian cụ thể để hoàn thành. Bạn cần xác định được thời gian hoàn thành của mục tiêu, như là “trong vòng 3 tháng”, “trong năm nay”, hoặc “trong vòng 2 tuần”.
 • Tiêu chí đánh giá thành công:
  Bạn cần xác định những tiêu chí cụ thể để đánh giá mức độ thành công của mục tiêu. Ví dụ: “tăng doanh số bán hàng 20% so với quý trước”, hoặc “tăng số lượng đơn hàng đến từ khách hàng mới ít nhất 50%”.

Mục tiêu cụ thể giúp bạn tập trung vào những hoạt động quan trọng nhất để đạt được mục tiêu. Nó cũng giúp bạn đánh giá tiến độ và nắm bắt được những điểm còn thiếu sót để điều chỉnh hướng tiếp cận đến mục tiêu của mình.

 


Measurable (Đo lường được)

Measurable (Đo lường được): Mục tiêu cần phải đo lường được, tức là phải có các chỉ tiêu hoặc tiêu chí đo lường để đánh giá kết quả đạt được. Điều này giúp bạn biết được mức độ hoàn thành của mục tiêu.
Measurable (Đo lường được): Mục tiêu cần phải đo lường được, tức là phải có các chỉ tiêu hoặc tiêu chí đo lường để đánh giá kết quả đạt được. Điều này giúp bạn biết được mức độ hoàn thành của mục tiêu.

Trong mục tiêu thông minh (SMART goals), “M” đại diện cho “Measurable” (Đo lường được) là một trong những yếu tố cơ bản giúp đảm bảo mục tiêu của bạn đạt được và đo lường được kết quả.

Cụ thể, việc xác định được yếu tố “Measurable” bao gồm:

 • Số liệu cụ thể:
  Mục tiêu của bạn phải có một yếu tố có thể đo lường được như doanh số bán hàng, số lượng sản phẩm bán ra, lượt truy cập trên trang web hoặc số lượng khách hàng mới đăng ký. Số liệu này giúp bạn đánh giá tiến độ đạt được mục tiêu của mình.
 • Đơn vị đo lường:
  Bạn cần chỉ rõ đơn vị đo lường để đo lường tiến độ đạt được mục tiêu của mình. Ví dụ, đơn vị đo lường có thể là tiền tệ, đơn vị sản phẩm, hoặc số lượt truy cập trên trang web.
 • Mức tiến độ:
  Mức độ tiến độ cần đạt được để hoàn thành mục tiêu. Ví dụ, mục tiêu của bạn có thể là tăng doanh số bán hàng 20% so với quý trước, tăng số lượng sản phẩm bán ra trong một tháng hoặc tăng lượt truy cập trên trang web 50% trong năm.

Việc đặt mục tiêu có khả năng đo lường giúp bạn có thể theo dõi tiến độ của mình, đánh giá kết quả và điều chỉnh hướng tiếp cận. Khi bạn đặt được một mục tiêu có thể đo lường được, bạn sẽ biết chính xác tiến độ đạt được mục tiêu của mình và có thể đánh giá được liệu bạn đang tiến đến đúng hướng hay không.

 


Achievable (Khả thi)

Achievable (Khả thi): Mục tiêu phải khả thi và có thể đạt được với các tài nguyên và thời gian có sẵn. Nó không được quá dễ dàng hay quá khó khăn để đạt được.
Achievable (Khả thi): Mục tiêu phải khả thi và có thể đạt được với các tài nguyên và thời gian có sẵn. Nó không được quá dễ dàng hay quá khó khăn để đạt được.

Trong mục tiêu thông minh (SMART goals), “A” đại diện cho “Achievable” (Khả thi) là một trong những yếu tố cơ bản giúp đảm bảo mục tiêu của bạn có thể đạt được.

Cụ thể, việc xác định được yếu tố “Achievable” bao gồm:

 • Xác định nguồn lực:
  Bạn cần xem xét nguồn lực mà bạn có sẵn để đảm bảo rằng mục tiêu của bạn là khả thi. Nguồn lực có thể là ngân sách, nhân lực, thời gian và kỹ năng.
 • Xác định rủi ro:
  Bạn cần xem xét các rủi ro có thể xảy ra khi thực hiện mục tiêu. Điều này giúp bạn đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu của mình và xác định các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các rủi ro đó.
 • Xác định mức độ thử thách:
  Mục tiêu của bạn cần được đặt ở mức độ thử thách vừa phải để đảm bảo sự khả thi của nó. Nó không nên quá dễ dàng để đạt được, nhưng cũng không nên quá khó để hoàn thành.
 • Xác định các bước cần thiết:
  Bạn cần xác định các bước cần thiết để đạt được mục tiêu của mình và đảm bảo rằng chúng khả thi. Bạn cần xác định các hoạt động cụ thể, thời gian và nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu.

Việc đặt mục tiêu khả thi giúp bạn xác định được mức độ thử thách cần thiết để đạt được mục tiêu của mình và đảm bảo rằng bạn có đủ nguồn lực để thực hiện. Khi mục tiêu của bạn khả thi, bạn sẽ có động lực để thực hiện và đạt được mục tiêu của mình.

 


Relevant (Liên quan đến mục tiêu chung)

Relevant (Liên quan đến mục tiêu chung): Mục tiêu phải liên quan đến mục tiêu chung của tổ chức hoặc cá nhân, và đóng góp vào sự phát triển hoặc thành công của tổ chức hoặc cá nhân.
Relevant (Liên quan đến mục tiêu chung): Mục tiêu phải liên quan đến mục tiêu chung của tổ chức hoặc cá nhân, và đóng góp vào sự phát triển hoặc thành công của tổ chức hoặc cá nhân.

Trong mục tiêu thông minh (SMART goals), “R” đại diện cho “Relevant” (Liên quan đến mục tiêu chung) là một trong những yếu tố quan trọng giúp đảm bảo mục tiêu của bạn phù hợp với mục tiêu tổng thể của bạn.

Để đảm bảo rằng mục tiêu của bạn liên quan đến mục tiêu tổng thể của bạn, bạn cần xác định các yếu tố sau:

 • Xác định mục tiêu chung:
  Để đảm bảo mục tiêu của bạn liên quan đến mục tiêu tổng thể, bạn cần xác định rõ mục tiêu tổng thể của bạn. Điều này giúp bạn đánh giá mục tiêu của mình và đảm bảo rằng chúng hỗ trợ mục tiêu tổng thể.
 • Xác định mục tiêu cụ thể:
  Bạn cần xác định mục tiêu cụ thể của mình và đảm bảo rằng chúng hỗ trợ mục tiêu tổng thể. Mục tiêu của bạn cần phải liên quan đến việc đạt được mục tiêu tổng thể của bạn.
 • Xác định sự khác biệt:
  Bạn cần xem xét mục tiêu của mình và đảm bảo rằng chúng có giá trị đối với mục tiêu tổng thể của bạn. Bạn cần xác định những đóng góp cụ thể mà mục tiêu của bạn đem lại và đảm bảo rằng chúng hỗ trợ mục tiêu tổng thể.
 • Xác định tiến độ:
  Bạn cần xác định tiến độ để đảm bảo rằng mục tiêu của bạn có thể đạt được và có giá trị cho mục tiêu tổng thể. Bạn cần đảm bảo rằng mục tiêu của bạn có thể đạt được trong thời gian và nguồn lực có sẵn.
 • Xác định tầm quan trọng:
  Bạn cần xem xét mức độ quan trọng của mục tiêu của mình đối với mục tiêu tổng thể. Bạn cần đảm bảo rằng mục tiêu của bạn đóng góp quan trọng cho mục tiêu tổng thể của bạn.
 • Đánh giá khả năng ảnh hưởng:
  Bạn cần đánh giá khả năng mục tiêu của bạn ảnh hưởng đến mục tiêu tổng thể của bạn. Bạn cần đảm bảo rằng mục tiêu của bạn không ảnh hưởng tiêu cực đến các mục tiêu khác hoặc gây ra sự xung đột giữa các mục tiêu.
 • Xác định tương quan:
  Bạn cần xem xét mối tương quan giữa mục tiêu của bạn với các mục tiêu khác và đảm bảo rằng chúng phù hợp với nhau. Nếu mục tiêu của bạn liên quan đến các mục tiêu khác, bạn cần đảm bảo rằng chúng phù hợp với nhau để đạt được mục tiêu tổng thể.
 • Xác định tài nguyên:
  Bạn cần xem xét các tài nguyên cần thiết để đạt được mục tiêu của mình và đảm bảo rằng chúng có sẵn. Bạn cần đánh giá các tài nguyên cần thiết để đạt được mục tiêu của bạn, bao gồm ngân sách, thời gian và nhân lực.

Việc xác định mục tiêu liên quan đến mục tiêu tổng thể giúp bạn định hướng đúng đắn cho các mục tiêu của mình, tạo ra sự liên kết và đảm bảo rằng mục tiêu của bạn có giá trị đối với mục tiêu tổng thể của bạn. Nếu mục tiêu của bạn không liên quan đến mục tiêu tổng thể, bạn có thể sẽ không thực hiện được mục tiêu đúng được.

Tóm lại, yếu tố “Relevant” trong mục tiêu thông minh là rất quan trọng để đảm bảo rằng mục tiêu của bạn hỗ trợ mục tiêu tổng thể của bạn và đóng góp quan trọng cho sự thành công của bạn. Bằng cách xác định tầm quan trọng, đánh giá khả năng ảnh hưởng, xác định tương quan và xác định tài nguyên cần thiết, bạn có thể đảm bảo rằng mục tiêu của mình hỗ trợ mục tiêu tổng thể của bạn và có giá trị cho sự thành công của bạn.

 


Time-bound / Time-based (Có thời hạn)

Time-bound / Time-based (Có thời hạn): Mục tiêu phải có thời hạn cụ thể để đạt được. Việc này giúp bạn có thể theo dõi tiến độ và đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.
Time-bound / Time-based (Có thời hạn): Mục tiêu phải có thời hạn cụ thể để đạt được. Việc này giúp bạn có thể theo dõi tiến độ và đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.

Yếu tố “Time-bound” (Có thời hạn) là một phần rất quan trọng của mục tiêu thông minh. Nó đảm bảo rằng mục tiêu của bạn được thiết lập với một thời hạn cụ thể để đạt được. Sau đây là một số cách để đảm bảo rằng mục tiêu của bạn là Time-bound:

 • Xác định một thời gian cụ thể:
  Bạn cần xác định một thời gian cụ thể để đạt được mục tiêu của mình. Nếu mục tiêu của bạn không có một thời gian cụ thể, bạn có thể khó khăn để theo dõi tiến độ của mình và đạt được mục tiêu của mình.
 • Đặt mục tiêu ngắn hạn và dài hạn:
  Bạn cần xác định các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn để đạt được mục tiêu tổng thể của mình. Mục tiêu ngắn hạn sẽ giúp bạn theo dõi tiến độ của mình và đánh giá liệu bạn đang đi đúng hướng hay không. Mục tiêu dài hạn sẽ giúp bạn định hình chiến lược dài hạn của mình và giữ cho bạn tập trung vào mục tiêu tổng thể.
 • Xác định thời hạn cụ thể cho từng mục tiêu:
  Bạn cần xác định một thời hạn cụ thể cho mỗi mục tiêu của mình. Thời hạn này nên phù hợp với mục tiêu của bạn và đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian để đạt được mục tiêu đó.
 • Đánh giá lại thời gian định mức:
  Bạn cần đánh giá lại thời gian định mức của mình để đảm bảo rằng nó phù hợp với mục tiêu của bạn. Nếu thời gian định mức của bạn quá ngắn hoặc quá dài, bạn có thể cần điều chỉnh lại để đảm bảo rằng mục tiêu của bạn là khả thi.
 • Theo dõi tiến độ:
  Bạn cần theo dõi tiến độ của mình để đảm bảo rằng bạn đang tiến hành đúng tiến độ. Nếu bạn nhận thấy rằng bạn đang chậm tiến độ, bạn có thể cần điều chỉnh kế hoạch của mình để đảm bảo rằng bạn có thể đạt được mục tiêu của mình trong thời hạn định

Tổng kết

Tóm lại, lên kế hoạch hiệu quả yêu cầu sự tỉ mỉ, cẩn trọng. Lên kế hoạch là một công việc rất quan trọng để đạt được mục tiêu của bất kỳ dự án hay hoạt động nào của bạn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *